By Ana
Regulamin
 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE BYANA.PL
 
I. Postanowienia ogólne
 
 1. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Anna Mikołajczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą By Ana Anna Mikołajczak z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Różana Droga 12A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; NIP:7671579870; REGON: 361230217
  Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
   · telefonicznie; numer telefonu: +48 728 468 221;
   · mailowo; adres poczty elektronicznej: byana@byana.pl;
   · listownie: By Ana Anna Mikołajczak, ul. Różana Droga 12A, 64-920 Piła
 2. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.byana.pl
 3. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma By Ana Anna Mikołajczak, zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerami telefonów +48 728 468 221 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta)  oraz pod adresem e-mail: byana@byana.pl
 6. Biżuteria dostępna w Sklepie wykonana jest ręcznie z metali szlachetnych (srebro, srebro pozłacane 24k złotem),  kamieni półszlachetnych i szlachetnych oraz pereł i kryształów Swarovskiego.
 7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 8. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
 
II. Warunki korzystania ze sklepu
 
 1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Składanie zamówień przez Internet na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
 4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.byana.pl wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie stosować się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych na stronie Sklepu podczas procedury.
 5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 6. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
 
III. Składanie zamówień
 
 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 2. Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka,  wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia lub adresu dostawy.
 3. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia lub adresu dostawy.Dokonując zakupów bez rejestracji klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu Sklepu.
 4. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta.
 5. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez klienta opcji „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas rejestracji (zakupy przez rejestrację) lub składania zamówienia (zakupy bez rejestracji) wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia
 6. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
 
IV. Ceny i sposoby płatności
 
 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest: przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność online za pośrednictwem serwisu  Pay-U.
 
V. Paragony i Faktury
 
 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 
VI. Terminy realizacji zamówień
 
 1. Przez czas realizacji zamówienia należy rozumieć - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane właściwemu dostawcy  w celu dostarczenia towaru na wskazany przez klienta adres; czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem towaru przez Sprzedawcę dostawcy, a jego wydaniem klientowi)
 2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.
 3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
 5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się: przesyłką kurierską, listem poleconym priorytetowym lub w drodze odbioru osobistego. Szczegółowy cennik dostaw znajduje się w Dostawa/Płatność
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty jest możliwy po mailowym potwierdzeniu przez Sklep skompletowania zamówienia.
 8. W związku z tym, że wszystkie oferowane w Sklepie towary wykonywane są ręcznie, może się zdarzyć w wyjątkowych przypadkach, że czas realizacji zamówienia przedłuży się. W takiej sytuacji klientowi zostanie przesłana (w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu otrzymania przez Sprzedawcę zamówienie złożonego przez klienta) na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacja, w której klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji zamówienia. Klientowi będzie w tym przypadku przysługiwało prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie w e-mailu przesłanym na adres poczty elektronicznej byana@byana.pl. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez klienta ceny towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez klienta) na rachunek bankowy wskazany przez klienta w powyższym e-mailu. Zwrot ten zostanie dokonany w terminie 2 dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma rezygnację klienta ze złożonego zamówienia.
 
VII. Reklamacje
 
 1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks cywilny”) za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym postanowieniami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres: By Ana Anna Mikołajczak, ul. Różana Droga 12A, 64-920 Piła.
 3. Składając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem  niezgodności towaru z umową.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi klienta  o sposobie dalszego postępowania.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy
 
 1. Klient, będący konsumentem, ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym klient wszedł w fizyczne posiadanie towaru .
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy  i przesłanie go na adres: By Ana Anna Mikołajczak , ul. Różana Droga 12A, 64-920 Piła lub za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: byana@byana.pl.         
 3. Przykładowy, nieobowiązkowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w Zwrot
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie konsumenta lub na życzenie konsumenta zmodyfikowanego.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 6. W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: By Ana Anna Mikołajczak , ul. Różana Droga 12A, 64-920 Piła. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem wskazanego terminu.
 7. W razie odstąpienia przez klienta od umowy Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 9. Sklep  wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru.
 10. Klient odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 11. Klient ponosi koszty odesłania towaru.
 
Dane osobowe
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji w Sklepie klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez klienta zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe  w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie oraz  świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
 6. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityka Prywatności.
 
Postanowienia końcowe
 
 1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.byana.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go na stronie www.byana.pl
 
 
PayU Agencja Interaktywna Sun Group
Niniejsze opracowanie graficzne stanowi w całości wyłączną wartość Firmy BY ANA. Zakazuje się powielania, fotokopiowania i rozpowszechniania lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania materiałów na jakichkolwiek polach eksploatacji bez pisemnej zgody Firmy BY ANA. W pzypadku naruszenia ww. zakazu Firmy BY ANA zastrzeguje sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. Dokonując zakupu na naszej stronie akceptujesz regulamin.