By Ana
Zwrot
 
 
 
Od:...............................................
......................................................
......................................................

 
Do: By Ana Anna Mikołajczak
ul. Różana Droga 12 A
64-920 Piła
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w sklepie internetowym działającym w domenie www.byana.pl
(Proszę o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami, formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
 
Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………. (imię i nazwisko), działając na podstawie stosownego przepisu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta /Dz. U. poz. 827/ niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży, której zawarcie zostało potwierdzone za pośrednictwem otrzymanego przeze mnie e-maila w dniu ……………………………………………….. (data), dotyczącego zamówienia nr : ……………………………………….. (nr zamówienia podany w tym e-mailu). Zwrotu zapłaconej przeze mnie kwoty /ceny Towaru i kosztu dostawy do mnie Towaru, o ile taki został przeze mnie poniesiony/proszę dokonać na konto w banku : ………………………………………………………………………… (nazwa banku) numer : ……………………………………………………………………… (numer rachunku).
 
Wraz z niniejszym pismem przesyłam:
1. Towar będący przedmiotem zamówienia wskazanego w niniejszym piśmie.
 
 
 
 
 
…………………………………….....................................
                                                                                                 data i podpis nabywcy
 
 
 
 
 
 
 
 
PayU Agencja Interaktywna Sun Group
Niniejsze opracowanie graficzne stanowi w całości wyłączną wartość Firmy BY ANA. Zakazuje się powielania, fotokopiowania i rozpowszechniania lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania materiałów na jakichkolwiek polach eksploatacji bez pisemnej zgody Firmy BY ANA. W pzypadku naruszenia ww. zakazu Firmy BY ANA zastrzeguje sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. Dokonując zakupu na naszej stronie akceptujesz regulamin.